Leren van kaarten
Sept. 2023 Omgevallen vrachtauto's
Aanleiding

WAT IS ER GEBEURD?

Recentelijk hebben er meerdere incidenten plaatsgevonden waarbij een vrachtauto is omgevallen. Gelukkig zijn er geen ernstige gewonden gevallen tijdens deze incidenten. Het is echter zeer goed mogelijk dat de uitkomst van dit soort incidenten ook heel anders kan zijn en er dan wel sprake is van ernstig letsel. 

Kort omschrijving van de incidenten:

 • Tijdens het kippen van grond op een overslaglocatie is de vrachtwagen omgevallen.
 • Tijdens het lossen van puin bestemd voor de puinbaan is een vrachtwagen gekanteld. De vrachtwagen stond gepositioneerd op de vlakke puinbaan en kantelde tijdens het lossen van het puin.
 • Bij het wegrijden van de trekker schoof de oplegger er van af doordat deze niet goed geborgd zat. 
 • Vrachtwagen is gekanteld op het splitdepot. 
 • Bij het lossen van klei is een vrachtwagen op de platenbaan gevallen.
Oorzaakanalyse

Een aantal incidenten zijn nog in onderzoek. De definitieve oorzaken zijn nog niet vastgesteld, echter uit een eerste verkenning blijkt dat zich de volgende knelpunten voordoen:

 • Technisch falen van de vrachtauto('s).
 • Deskundigheid van de chauffeurs.
 • Stabiliteit / effen ondergrond.
 • Lading die blijft plakken > te hoog zwaartepunt


Gevolgen

De gevolgen bij de incidenten zijn op dit moment beperkt gebleven tot materiële schade, milieuschade en beperkt letsel. In andere omstandigheden is het zeer goed mogelijk dat dit soort incidenten leiden tot zeer ernstig / blijvend letsel of zelfs dodelijke afloop.  

Zelf ZIEN

Het is van belang dat we alert blijven op het signaleren van onveilige situaties. Wat betreft de omgevallen vrachtauto's zijn er relatief weinig meldingen van onveilige situaties. Er wordt vaak gemeld als er sprake is van een incident met materiële schade, al dan niet met letsel. 

Meld ook de situaties waarbij het bijna mis dreigt te gaan, deze informatie is nodig om inzicht te krijgen in de oorzaak waardoor vrachtauto's uiteindelijk omvallen.

Zorg ook dat je vooraf aan de werkzaamheden controleert of de situatie voldoet aan de juiste randvoorwaarden om veilig te kunnen werken (LMRA). Deze laatste controle is van belang omdat de omstandigheden in de praktijk voortdurend kunnen veranderen.  

Actief HANDELEN
 • Maak melding van onveilige situaties met behulp van de Save app, meldingen van onveilige situaties kunnen helpen om uiteindelijke incidenten te voorkomen.
 • Controleer laad- en losplekken op projecten, zijn ze voldoende draagkrachtig en vlak om veilig te kunnen laden en lossen. 
 • Doe dit regelmatig, weersomstandigheden kunnen een negatieve invloed hebben op de ondergrond.
 • Spreek collega's aan wanneer je ziet dat hij / zij onveilige handelingen doet. Spreek collega's altijd op een respectvolle manier aan. 


Samen LEREN

De belangrijkste leerpunten op dit moment zijn: 

 • Zorg voor goed onderhouden vrachtauto's, goed onderhoud draagt bij aan het voorkomen van technisch falen. 
 • Maak gebruik van deskundige chauffeurs die beschikken over de juiste kennis en kunde voor de door hen uit te voeren activiteiten. 
 • Laad- en losplekken dienen voldoende stabiel / effen te zijn. Controleer regelmatig of dit nog zo is. 

Wanneer onderzoeken van de genoemde incidenten zijn afgerond zal en er zijn aanvullende leerpunten om dit soort incidenten te voorkomen dan zal hierover opnieuw worden gecommuniceerd. 

Voor de middellange termijn geldt dat er een verdiepend onderzoek wordt gedaan naar de omgevallen Kippers. Er zal ook een veiligheidsbijeenkomst worden georganiseerd met de vaste transporteurs om de problematiek onder de aandacht te brengen en te bespreken.