14 Veilig werken langs de weg
 >  Nieuw Beleid Reductie Aanrijdgevaar
Introductie

Aanrijdgevaar ontstaat daar waar met voertuigen wordt gereden. Bij wegwerkzaamheden treedt het gevaar op door
langsrijdend verkeer in het werkvak. Of de wegwerker komt in het gebied voor verkeer en wordt daar aangereden. Ook op
en rond de bouwplaatsen vinden veel activiteiten plaats waarbij het risico van aanrijdgevaar groot is.


Er gebeuren op-, of ter hoogte van de bouwplaatsen nog te veel ernstige incidenten met manoeuvrerende voertuigen en
machines. Ondanks alle (technische) maatregelen, zoals camera’s en achteruitrijdsignalering . Daarom heeft de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) een nieuw beleid opgesteld tegen aanrijdgevaar in de bouw. Dit beleidsdocument vervangt het beleidsdocument ‘Beleid aanrijdbeveiliging personen op voertuigen en bouwmachines versie 2.0’


Dit nieuwe beleidsdocument is geschreven omdat het voorgaande beleid enkel de focus had op het voorschrijven van
technische maatregelen. Dit beleid gaat veel verder en schrijft doelvoorschriften voor ten aanzien van het reduceren van
aanrijdgevaar conform de arbeidshygiënische strategie.: eerst de bron aanpakken. Als dat niet lukt, ga je de bron
afschermen. Als dat niet lukt… enfin, dan zak je steeds verder in je maatregelen naar beneden toe. Het is dus het
‘stappenplan’ uit de arbo-regelgeving, maar dan toegepast op het risico van aanrijding op en rond de bouwplaats. Het
nieuwe beleid geldt voor álle voertuigen en machines op en rond de bouwplaats. Ook is de scope uitgebreid naar ieder
voertuig en machine (werkgebonden en niet-werkgebonden) die bedoeld of onbedoeld binnen een werkvak of een
bouwplaats inrijdt, rijdt of uitrijdt. Het nieuwe beleid heeft grote gevolgen voor het ontwerp van het werkvak of de
bouwplaats, de voorbereiding, de planning en organisatie van de werkzaamheden.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Zowel binnen als buiten Dura Vermeer zijn er ernstige aanrijdincidenten geweest met (achteruit)rijdend groot materieel.
De incidenten variëren van gevaarlijk situaties, aanrijding met letsel en/of materiële schade tot dodelijke afloop.
De hoofdoorzaken van deze incidenten zijn:

 • Aanwezigheid van mensen en obstakels in de rijbaan van het materieel;
 • Het beperkte zicht achter en direct rondom de machine voor de bestuurder;
 • Het onjuist gebruik van het materieel (rijden met de bak of kraan omhoog).
Maatregelen > Wat moet je doen?

1. Voorkomen van het aanrijdgevaar door de bron te elimineren

In eerste instantie proberen we natuurlijk de oorzaak van aanrijdgevaar te voorkomen. Ons principe is: “het werkvak / de
bouwplaats is altijd vrij van personen- en of werkverkeer tenzij…
We kunnen ook voorkomen van het achteruitrijgevaar door de bouwplaats te inrichten zodat er niet hoeft achteruitgereden
te worden bij het verlaten van de bouwterrein.

2. Afschermen van het aanrijdgevaar door de bron te isoleren

We nemen maatregelen om te voorkomen dat voertuigen/machines in de nabijheid van personen kunnen komen door het
ontwerp van het werkvak of de bouwplaats, de voorbereidingen de planning en organisatie van de werkzaamheden hierop
af te stemmen. Bijvoorbeeld:

 • Het scheiden van de activiteiten;
 • Een fysieke barrière tussen mens en machine;
 • Het aanbrengen van vrij liggende looppaden, rijroutes;
 • Het plaatsen van een extra afzetting binnen een afzetting.

3. Organisatorische maatregelen treffen om het risico op een aanrijding te verkleinen

We nemen organisatorische maatregelen om het risico op aanrijdingen te verkleinen. We zorgen voor een goed verlicht werkvak of bouwplaats. We hanteren het principe: “zie jij mij, zie ik jou”. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een verkeersplan op/ rondom het werkterrein / werkvak;
 • Het inrichten van tijdsloten voor leveranties;
 • Het toepassen van mobiele verlichting.

4. Technische maatregelen

Voor de technische maatregelen maken we onderscheid tussen middelen die de machinist/ bestuurder in staat stelt beter
overzicht te hebben, middelen die het voertuig / machine automatisch laat stoppen en middelen die omstanders
waarschuwen op aanrijdgevaar. Bijvoorbeeld:

 • Een radar-, of camerasysteem;
 • Een blokkeringssysteem met infrarood;
 • Lichtlijnen op de grond die de gevarenzone aangeven van het voertuig / machine en/of de rijrichting;
 • Stickers met “Zie jij mij, zie ik jou” op de machines.

5. Persoonlijke maatregelen nemen om het risico op een aanrijding te verkleinen

Tenslotte vergroten we onze zichtbaarheid door het dragen van onze PBM, conform EN-ISO 20471 en RWS.

Kort voor aanvang van het werk wordt door diegene, die de werkzaamheden daadwerkelijk gaat verrichten,
een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) uitgevoerd. Als blijkt dat risico’s niet kunnen worden weggenomen
of onaanvaardbaar zijn, is iedereen bevoegd/verplicht het werk stil te leggen en hiervan melding te maken.


We zorgen dat medewerkers zijn geïnstrueerd/opgeleid voor het toepassen van het ‘zie jij mij, zie ik jou’ principe.

Tips > Stappenplan

Zie voor meer informatie: https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar/

Maak tijdens het uitvoeren van de LMRA gebruik van onderstaand stappenplan.
Tip: Print dit stappenplan uit en hang deze in de schaftketen, zaagloods, enz.