T. Baggerman / T. Baggerman
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Vervoer gevaarlijke stoffen
Introductie

Gevaarlijke stoffen die we op onze projecten gebruiken tijdens ons werk zijn o.a. kitten, oplosmiddelen en spuitbussen, maar ook brandstoffen vallen hieronder. Deze producten moeten vervoerd worden van en naar projecten, en afgevoerd mochten ze niet meer nodig of leeg zijn.

Aan het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn strenge Europese regels verbonden. Dit worden ook wel de ADR regels genoemd en zijn toegespitst op iedere groep gevaarlijke stoffen. Deze regels moeten voorkomen dat op het moment dat het onverhoopt mis gaat tijdens het vervoer, het risico op gevaar voor mens, dier en milieu zo klein mogelijk is.

In deze toolbox gaan we vooral in op de juiste wijze van aanmelden van vervoer van gevaarlijke stoffen, zodat de chauffeur kan bepalen op welke wijze het binnen de regels en dus veilig vervoerd kan worden. ​​​​​​​

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Brand;
 • Explosie;
 • Milieurisico’s;
 • Gezondheidsrisico’s - Blootstelling aan de gevaarlijke stof.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Dura Vermeer Materieel (DVM) zorgt voor het transport van materieel en gevaarlijke stoffen van en naar projecten of, indien noodzakelijk, terug naar de Materieeldienst. De collega’s op de projecten moeten de gevaarlijke stoffen aanmelden bij DVM en klaarmaken voor transport. Hierbij geldt dat niet te veel stoffen gelijktijdig vervoerd mogen worden in één vrachtwagen. Hiervoor gelden wettelijke regels.

De chauffeur van materieeldienst moet weten wat er vervoert moet worden en hoeveel. De chauffeur is hier namelijk verantwoordelijk voor. Op het moment dat een chauffeur te veel gevaarlijke stoffen vervoert kan hij/zij persoonlijk beboet worden! Bij een groot incident kan het ook zorgen voor imago schade voor Dura Vermeer. Dit willen we voorkomen door enerzijds de aanmelding goed en duidelijk te laten verlopen en anderzijds de controle die de chauffeur moet doen mogelijk te maken. Dit kan dus ook betekenen dat een niet juist aangemelde vracht niet meegenomen wordt door de chauffeur.

Hoe moet je gevaarlijke stoffen aanmelden voor transport:

 1. Meld altijd dat je gevaarlijke stoffen/producten wilt laten vervoeren!
 2. Meld welke stoffen (productnaam) je wilt laten vervoeren en hoeveel van iedere stof
 3. Zorg dat er een juist etiket op de stoffen/producten staat zodat de chauffeur weet wat hij gaat vervoeren!
 4. Zorg dat de producten makkelijk toegankelijk zijn voor controle door de chauffeur alvorens hij/zij deze gaat vervoeren

Hoe werkt de 1000-punten tabel

In het ADR-reglement is een vrijstellingsregeling opgenomen voor het vervoer van beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Dit wordt ook wel de 1000-punten-regel genoemd. Met behulp van de 1000-punten tabel kan worden berekend of de vrijstellingsregeling kan worden toegepast.

De chauffeurs van DVM mogen alleen de hoeveelheid gevaarlijke stoffen vervoeren die binnen de 1000 punten regeling vallen. De chauffeurs zijn bekend met de 1000 punten tabel en kunnen bij een juiste aanmelding berekenen hoeveel er in één vrachtwagen vervoert mag worden. De klasse waarin de gevaarlijke stof is ingedeeld samen met het UN nummer bepaalt in welke vervoerscategorie de stof valt. De vervoerscategorie geeft aan hoeveel punten per kilo of liter berekend moeten worden. Uit deze berekening volgt dan hoeveel kilo of liter van de stof(fen) maximaal vervoerd mag worden.

De klasse waarin een gevaarlijke stof valt, vind je op het etiket in of bij het gevaren symbool. Ook het UN nummer wordt op het etiket of op de verpakking (b.v. bij gasflessen) vermeld

Klasse 1:          Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Klasse 2:          De gassen
Klasse 3:          Brandbare vloeistoffen
Klasse 4.1:       Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Klasse 4.2:       Voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) stoffen
Klasse 4.3:       Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Klasse 5.1:       Oxiderende stoffen
Klasse 5.2:       Organische peroxides
Klasse 6.1:       Giftige stoffen
Klasse 6.2:       Infectueuze (besmettelijke) stoffen
Klasse 7:          Radioactieve stoffen
Klasse 8:          Corrosieve (bijtende) stoffen
Klasse 9:          Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

De vervoerscategorieën zijn:

 • Vervoerscategorie 0: Verboden te vervoeren volgens de 1000-punten regeling
 • Vervoerscategorie 1: 50 punten per kilo of liter
 • Vervoerscategorie 2: 3 punten per kilo of liter
 • Vervoerscategorie 3: 1 punt per kilo of liter
 • Vervoerscategorie 4: Onbeperkt te vervoeren volgens de 1000 punten regeling

Voorbeeld berekeningen 1000-punten tabel

Voorbeeld 1: Ik laad 4 vaten van 200 liter, gevuld met diesel (UN1202, dieselolie, kl.3, PG III). Deze valt onder vervoerscategorie 3, dus 800 liter x 1 punt = 800 punten. Deze lading mág vervoerd worden volgens de 1000-punten regeling.

Voorbeeld 2: Ik laad 4 lege on-gereinigde vaten van 200 liter inhoud, laatste lading benzine. On-gereinigde vaten die een stof hebben bevat die in vervoerscategorie 1, 2 of 3 vielen, vallen nu in vervoerscategorie 4 en mogen dus onbeperkt worden vervoerd.

Voorbeeld 3: Ik laad een gaskooi met 20 flessen propaan 10,5kg, 2 flessen BioPropaan 9,5 kg en 5 flessen propaan 33kg. Gassen vallen onder vervoerscategorie 2, dus 395 kg x 3 punten = 1185 punten. Deze lading mag dus NIET in één vrachtwagen vervoerd worden.

Wat moet je doen met verpakkingen waar geen gevarenetiket meer op zit?

Verpakkingen waarvan niet bekend is wat er in zit kunnen niet afgevoerd worden. Simpelweg omdat niet bepaald kan worden of de stoffen vervoerd mogen worden en wat de verdere verwerking is. Zorg ervoor dat je eerst achterhaald wat er in de verpakking zit, vermeld dit op de verpakking (inclusief gevaren pictogram) en meld het vervolgens aan om te vervoeren.

1000 Puntentabel

Als transport van gevaarlijke stoffen vallend onder de 1000 punten regelen, gelden volgende verplichtingen:

 • Het transportdocument moet worden voorzien van een berekening van de hoeveelheden per vervoerscategorie;
 • Ventilatie van het voertuig;
 • Een verzegelde en goedgekeurde (poeder) brandblusser met een minimum capaciteit van 2 kg;
 • Rookverbod in en bij het voertuig;
 • Gebruik goedgekeurde verpakking met UN-kenmerk;
 • Juiste etikettering op verpakkingen (ook op lege verpakkingen);
 • Etiketten zijn ook via Toxic in Save te genereren;
 • Let op gevaarlijke stoffen scheiding.

Tips > Voor meer informatie

Neem bij twijfel contact op met Dura Vermeer Materieel Dienst of de Veiligheidskundige van jouw werkmaatschappij. ​​​​​​​