Gabriel van der Velde
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Hoe te handelen bij een gaslek na het raken van de leiding
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Voorsteken met de schop vind ik overdreven. Onze kraanmachinist kan dat met de bak.
 • Heb jij wel eens in een te kleine werkput gewerkt? Weet jij wat de minimale oppervlakte moet zijn?
 • Na hoe vaak ademhalen kan je al bewusteloos raken wanneer jij je in een gaswolk bevindt?

Graafwerkzaamheden kunnen kabels, leidingen en buizen in de grond beschadigen. Dit kan een gevaarlijke situatie opleveren voor de machinist, de grondwerker en de directe omgeving. Als tijdens werkzaamheden een gasleiding wordt geraakt zijn hier specifieke risico’s en beheersmaatregelen aan verbonden.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

 

 • Explosiegevaar
 • Verliezen van bewustzijn
 • Materiële schade
 • Economische schade
 • Boetes
 • Reputatieschade
Maatregelen > Vóór je gaat starten met de graafwerkzaamheden:?

Op de eerste plaats moeten al onze graafwerkzaamheden worden gemeld bij het Kadaster. Het maakt daarbij niet uit of de graafwerkzaamheden op openbaar of op eigen terrein plaatsvindt: zonder melding mag je niet starten met de graafwerkzaamheden!

Het gevaar van gas

Om te kunnen overleven is 21% zuurstof nodig in de lucht die je inademt. Aardgas verdringt de zuurstof in de lucht. Bij deze daling van het zuurstofgehalte treedt bewustheidsvermindering en uiteindelijke verstikking op. Door het inademen van aardgas kun je al na drie ademteugen bewusteloos raken. Het kan dus heel snel gaan!

Maatregelen > Wat te doen bij onverwachte gasuitstroom?

Krijg jij tijdens jouw werk onverwachts te maken met gasuitstroming? Onderdruk dan je eerste instinct om de uitstroom te stoppen. Hoewel goedbedoeld, is dit levensgevaarlijk!

 • Zorg direct dat je zo snel mogelijk jouw werkplek verlaat en jij je buiten de gevarenzone bevindt (gasconcentratie meer dan 10% LEL).
 • Markeer de gevarenzone en zet hem af. Neem vervolgens direct contact op met jouw uitvoerder.
 • Informeer hulpdiensten (politie en/of brandweer) als dit nodig is.
 • Bel 0800-9009 (gratis) voor melding bij de netbeheerder en eventueel 112
 • In de buurt van bebouwing is er kans op gasophoping: waarschuw altijd de brandweer! Zet de schadelocatie af en houd mensen op veilige afstand
 • Wees alert op ontstekingsbronnen
 • Dek een gaslek nooit af, want je weet niet welke weg het gas dan weet te vinden.

Kortom, krijg je te maken met een onverwachte gasuitstroom ga niet zelf proberen de lekkage te stoppen. Daar hebben de netwerkbeheerders specialisten voor.

Ten slotte we hebben over het algemeen in de thuissituatie ook te maken met gas. Dit gas is net zo gevaarlijk als op je werk. Thuis een lekkage voor de meter. Handel als hiervoor besproken. Na de meter, draai de gaskraan bij de meter dicht en laat een specialist komen.