R. Appelman / R. Appelman
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Verwijderen van hulpconstructies
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan het veilig verwijderen van hulpconstructies, zoals funderingswerken, damwanden, speciale steigers, tijdelijke kunstwerken, tijdelijk grondvoorzieningen enzovoort.

Bij het buiten gebruik nemen en vervolgens verwijderen van hulpconstructies is het belangrijk dat dit duidelijk kenbaar wordt gemaakt. Als de buiten gebruik name van de hulpconstructie niet wordt gecommuniceerd, gaat het gebruik van de (onveilig geworden) constructie gewoon door.

Dit doen we tijdens de Daily Stand, het dagelijkse overleg met de (gehele) ploeg en met eventuele nieuwe ploegleden op de klus.

Bij werkzaamheden die als bekend of routinematig worden gezien is vooraf inventariseren van risico’s en deze bespreken
met de ploeg essentieel om het werk veilig uit te kunnen voeren. Ook voor het verwijderen van hulpconstructies is het opstellen van een werkplan, waarin dit is uitgewerkt, verplicht.


Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Er ontbreekt kennis over de constructie, waardoor geen goed plan verwijderingsplan kan worden gemaakt;
  • Niet iedereen heeft kennis genomen van het werkplan voor de verwijdering  en is dus onvoldoende op de hoogte van alle risico's (ook bij wijzigingen!);
  • Tijdens de verwijdering wordt de constructie instabiel of bezwijkt zelfs;
  • Er kunnen materialen en onderdelen vallen uit bijvoorbeeld gordingen en stempels;
  • Onvoldoende onderzoek naar passend materieel gedaan waardoor bijvoorbeeld een kraan om valt, omdat hij te licht is voor de werkzaamheden;
  • Er vinden verschillende risicovolle werkzaamheden (werken op hoogte, werken met kranen, branden, snijden, breken) vlak bij elkaar en tegelijkertijd plaats;
  • Er vindt een plotselinge/onverwachte verschuiving van de ondergrond plaats;
  • Ongecontroleerd loskomen van onder spanning staande delen die personen kunnen raken.