Leren van kaarten
29-04-2019 Fysieke belastig bij het inlopen van wapeningsstaven
Aanleiding

Op het project OPG Garenmarkt is een handhavingsbezoek uitgevoerd door de Inspectie SZW  (voorheen Arbeidsinspectie).

Tijdens dit bezoek is door de inspecteur opgemerkt dat staven rond 32 van 10 en 14 meter, die op dat moment op het werk lagen, te zwaar zijn om handmatig te worden verwerkt. Grondslag daarvan is het verbod op het handmatig tillen van enig gewicht groter dan 50 kg. 

Om dit te voorkomen kan bij toepassing van de arbeidshygienische strategie een aantal maatregelen worden genomen

 • Bronmaatregelen
 • Collectieve maatregelen
 • Individuele maatregelen

Bronmaatregelen zijn bijvoorbeeld

 • Zorg voor afstemming met de constructeur.
 • De constructeurs ontwerpen de wapening op een ‘’arbovriendelijke’’ wijze. Bijvoorbeeld het niet ontwerpen van  onderdelen van de wapening die een gewicht hebben tussen 50 en 100 kg en het voorkomen van inschuiven van wapening.

Collectieve maatregelen zijn bijvoorbeeld

 • Houd de afspraken uit het A-blad Betonstaal verwerken aan: Bijvoorbeeld:
  • Zorg ervoor dat per persoon niet meer wordt getild en gedragen dan 25 kg. Laat zwaardere delen met meer personen tillen of nog liever machinaal verplaatsen.
  • Zorg bij frequent knip- en buigwerk voor aangedreven gereedschap om het werk lichter te maken, zoals een hydraulische betonschaar, elektrische knipmachine en elektrisch buigapparaat.

Individuele maatregelen zijn bijvoorbeeld:

 • Til en draag machinaal of mechanisch. Bij handmatig tillen en dragen per persoon niet meer dan 25 kg. Til zwaardere delen met meer personen, (max 2 tot 50kg)
 • Beperk kniipen met de hand
 • Beperk buigen met de hand

Bovengenoemd A blad Betonstaal verwerken dient leidend te zijn. Dit betekent dat aan de minimale wettelijke eisen kan worden voldaan

Zelf ZIEN

Als je ziet dat er in strijd met bovengenoemde maatregelen wordt gewerkt, neem dan actie

Actief HANDELEN

Er dient een melding te worden gedaan in de Save app en de uitvoerder dient op de hoogte te worden gesteld.

Onverantwoorde werkzaamheden dienen te worden gestaakt.

Samen LEREN

Naar aanleiding van bovenstaande brief zijn er met het ontwerpbureau van Landelijke Projecten afspraken gemaakt om te komen tot een betere implementatie van het A Blad Betonstaal verwerken.

Op alle projecten wordt met deze Alert het bewustzijn vergroot inzake deze problematiek. Daar waar nodig kan in overleg met QHSE  voorlichting worden gegeven of een oplossing worden gezocht voor concrete situaties.