Leren van kaarten
01-12-2018 Veiligheidskaart - Hijsen breedplaten
Standaard werkwijze

Binnen de afdeling KAM wordt van de meest voorkomende veiligheidsonderwerpen bepaald wat de standaard werkwijze is en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn. Dit wordt vertaald in een Veiligheidskaart.

De Veiligheidskaarten zijn een aanvulling op de Algemene Risico Inventarisatie & Evaluatie en op de standaardisatie van de productieprocessen binnen de verschillende werkmaatschappijen. De kaarten kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding van het veiligheidsonderwerp en als instructie materiaal bij een toolbox over dit onderwerp.

Veilig hijsen van breedplaten

Hieronder staat aangegeven op welke wijze je veilig breedplaten hijst:

1. Controleer hijsgereedschappen:

 • Is bekend hoeveel hijspunten de fabrikant heeft voorgeschreven en waar deze zitten?
 • Zijn de hijsmiddelen geschikt (4-sprong, 6-sprong, 8-sprong)
 • Zijn de kettingen gekeurd en is het certificaat op het werk?
 • Zijn de hijshaken in goede staat.
 • Is de sluiting van de haak in orde.

2. Controleer hijslast:

 • Controleer de breedplaat op beschadigingen en breuk.
 • Geen afwijkende dekking ter plaatse van hijspunten.
 • Hijspunten mogen niet vervormd zijn.

3. Aanpikken van de breedplaat:

 • Pik aan via laad-los bordes of gebruik valbeperkende voorzieningen.
 • Aanpikken aan buitenste tralieligger in de knoop van opgaande en neergaande diagonaal. Hijshaak van binnen naar buiten aanslaan.
 • Aanpikpunten tussen 1,00 en 1,25 meter van plaateinde.
 • De tophoek tussen kettingen maximaal 60 graden.
 • Vervoer geen materialen op de breedplaat.
 • Beveilig sparingen in de breedplaat zo mogelijk voor het hijsen

4. Hijsen van de breedplaat:

 • Neem eerst een veilige positie in.
 • Breng de last rustig onder spanning. Hijs zonder schokken of stoten.
 • Ga nooit onder de last staan.
 • Zorg voor goede communicatie met machinist.
 • Gebruik stuurlijnen bij wind.
 • Bij windkracht > 6 staak werkzaamheden


5. Plaatsen van de breedplaten

 • Is valbeveiligingen aangebracht langs aansluiting vloer/gevel?
 • Bespreek het leggen van de eerste plaat.
 • Harnasgordel en valdemper controleren op gebreken.
 • Gebruik vaste lijn of valstop voor horizontaal gebruik.
 • Aandacht voor knelgevaar handen.
 • Bij afpikken kleppen hijshaken sluiten en begeleid kettingen langs de tralieliggers om inhaken te voorkomen.
Veiligheidsregels
 • Gebruik de juiste PBM en draag een veiligheidsvestje voor zichtbaarheid.
 • Certificaten hijsmiddelen controleren en zorg dat de uniforme voorschriften van fabrikant breedplaten aanwezig zijn.
 • Bij visuele gebreken aan de hijsmiddelen, de werkzaamheden direct staken en de leidinggevende informeren.
 • Draag zorg voor goede communicatie met de kraanmachinist.
 • Controleer voor de hijswerkzaamheden de weersomstandigheden, met name wind.
 • Plaats nooit losse delen op de te hijsen last.
 • Bij omstandigheden anders dan beschreven in uniforme voorschriften fabrikant altijd constructeur raadplegen.
 • Neem een veilige positie in bij aanvang hijsen, bij het oplichten kan de plaat zijwaarts zwenken