Leren van kaarten
01-09-2018 Veiligheidskaart - Hijsen kanaalplaten
Standaard werkwijze

Binnen de afdeling KAM wordt van de meest voorkomende veiligheidsonderwerpen bepaald wat de standaard werkwijze is en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn. Dit wordt vertaald in een Veiligheidskaart.

De Veiligheidskaarten zijn een aanvulling op de Algemene Risico Inventarisatie & Evaluatie en op de standaardisatie van de productieprocessen binnen de verschillende werkmaatschappijen. De kaarten kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding van het veiligheidsonderwerp en als instructie materiaal bij een toolbox over dit onderwerp.

Veilig hijsen van kanaalplaten

Hieronder staat schematisch aangegeven op welke wijze je veilig kanaalplaten hijst:

1. Controleer hijsgereedschappen:

 • Keurdatum klem, borgkettingen en tweesprong < 1 jaar.
 • Zijn borgpennen voorzien van splitpennen.
 • Is de platenklem passend bij merk/type kanaalplaat.
 • Zijnde juiste hijsmiddelen voor pasplaten aanwezig en gekeurd.

2. Controleer hijslast:

 • Beschadigingen/breuk ter plaatse van plaatsponningen.
 • Opslag stabiel en draagkrachtige ondergrond.
 • Bij inzet pistoolanker controle op voorzieningen.
 • Sparingen voor het hijsen afdekken en fixeren.
 • Is aangegeven waar de klem aangeslagen moet worden.

3. Plaatsen van de klem:

 • Raadpleeg gebruiksaanwijzing leverancier.
 • Let op sparingen in de plaat t.p.v. klem.
 • Midden van de klem boven zwaartepunt.
 • Maximale plaatoverstek in acht nemen.
 • Max. schuinte is plaatdikte + 10cm.

4. Hijsen van de kanaalplaten:

 • Breng last onder spanning.
 • Controleer klem in sponning.
 • Controleer bevestigingspunt uitvalbeveiliging.
 • Breng uitvalketting strak aan met behulp van haak.
 • Ga nooit onder de last staan.

5. Plaatsen van de kanaalplaten:

 • Zijn de beveiligingen aangebracht langs gevel.
 • Bespreek het leggen eerste twee platen.
 • Harnasgordel en valdemper controleren op gebreken.
 • Gebruik vaste lijn of valstop voor horizontaal gebruik.
 • Aanhaken aan pistoolanker of Leenstra anker.
 • Aandacht voor knelgevaar handen.

6. Hijsen met hijssleutels:

 • Alleen toepassen voor de pasplaten.
 • Controleer certificaat en keurdatum < 1 jaar.
 • Voorzieningen aangebracht in de pasplaat.
 • Tweesprong op juiste lengte, h.o. h. sparingen is lengte kettingen.
 • Controle na straktrekken op juiste positie.


Zie ook Abomafoon 3.43

Veiligheidsregels
 • Gebruik de juiste PBM en veiligheidsvestje voor zichtbaarheid.
 • Bij visuele gebreken aan de platenklem, werkzaamheden direct staken en leidinggevende informeren.
 • Draag zorg voor goede communicatie met kraanmachinist
 • Controleer voor hijswerkzaamheden de weersomstandigheden
 • Controleer certificaat hijsmiddel en bewaar op project
 • Kanaalplaten nooit hijsen met banden of staalstroppen
 • Plaats nooit losse delen op de te hijsen last
 • Breng uitvalbeveiliging aan m.b.v. haak of hulpmiddel, begeeft je nooit onder de last
 • Kanaalplaten niet met de platenklem omtrekken