Leren van kaarten
01-12-2018 Veiligheidskaart - Hijsen met pallethaak
Standaard werkwijze

Binnen de afdeling KAM wordt van de meest voorkomende veiligheidsonderwerpen bepaald wat de standaard werkwijze is en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn. Dit wordt vertaald in een Veiligheidskaart.

De Veiligheidskaarten zijn een aanvulling op de Algemene Risico Inventarisatie & Evaluatie en op de standaardisatie van de productieprocessen binnen de verschillende werkmaatschappijen. De kaarten kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding van het veiligheidsonderwerp en als instructie materiaal bij een toolbox over dit onderwerp.

Veilig hijsen met de pallethaak

Hieronder staat aangegeven op welke wijze je veilig met een pallethaak hijst:

1. Controleer PALLETHAAK:

 • Staat CE markering aangegeven?
 • Staat de jaarlijkse keurdatum aangegeven?
 • Staat de max. toegestane hijslast aangegeven?
 • Komt de max. hijslast overeen met de te verplaatsen last?
 • Zijn gemarkeerde handgrepen aanwezig?
 • Is uitvalbeveiliging beschikbaar (sjorband)
 • Geen visuele beschadigingen. (scheuren, deuken, vervormingen)
 • Bij twijfel, raadpleeg de gebruiksaanwijzing (Op te vragen bij de uitvoerder)

2. Controleer HIJSLAST:

 • Is het gewicht van de hijslast bekend?
 • Is het gewicht van de hijslast minder dan de max. toegestane hijslast van de pallethaak?
 • Is de pallet in goede staat?
 • Zijn afdoende maatregelen getroffen om de onderdelen van de hijslast bijeen te houden?
 • Gebruik voor los aangeleverd materiaal speciale gecertificeerde hijsbakken.
 • Is de locatie waar de last heen moet voldoende draagkrachtig? (bv steiger)


3. Aanpikken van de PALLETHAAK:

 • Stel de palletvorken symmetrisch in t.o.v zwaartepunt hijslast.
 • Borg de palletvorken tegen verschuiven.
 • Kunnen geen onderdelen van de hijslast vallen of uiteen vallen?
 • Breng altijd uitvalbeveiliging aan (sjorband).
 • Leg geen losse onderdelen op de hijslast.
 • Palletvorken tot de hiel in de pallet schuiven.
 • Bij begin hijsbeweging een veilige plek innemen.

4. Hijsen met de PALLETHAAK:

 • Controleer de stand van de pallethaak direct na loskomen van de grond.
 • Zwaartepunt pallet centraal
 • De pallet hangt bij voorkeur iets achterover (5-10 graden)
 • Hijs rustig en zonder schokken
 • Draai met de last nooit over personen
 • Gebruik stuurlijn indien noodzakelijk

5. Lossen van de PALLETHAAK:

 • Zorg voor juiste communicatie met machinist.
 • Neem veilige positie in. Sta nooit in krappe ruimte.
 • Pak de pallethaak alleen bij de handgrepen vast.
 • Zorg voor voldoende vrije manoeuvreerruimte en voldoende draagkrachtige ondergrond.
Veiligheidsregels
 • Controleer staat van de pallethaak
 • Controleer de te hijsen last op gewicht, samenstelling en staat van de pallet.
 • Controleer draagkracht ondergrond daar waar hijslast gelost moet worden.
 • Losse materialen borgen tegen vallen of uiteen vallen.
 • Breng altijd uitvalbeveiliging aan, zoals een sjorband.
 • Tijdens hijsen hangt de Pallethaak in balans en iets achterover.
 • Hijs nooit over personen
 • Bij afpikken pallethaak zorgdragen voor het innemen van een veilige positie met voldoende vrije beweegruimte