Leren van kaarten
01-12-2018 Veiligheidskaart - Hijsen met vacuümheffer
Standaard werkwijze

Binnen de afdeling KAM wordt van de meest voorkomende veiligheidsonderwerpen bepaald wat de standaard werkwijze is en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn. Dit wordt vertaald in een Veiligheidskaart.

De Veiligheidskaarten zijn een aanvulling op de Algemene Risico Inventarisatie & Evaluatie en op de standaardisatie van de productieprocessen binnen de verschillende werkmaatschappijen. De kaarten kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding van het veiligheidsonderwerp en als instructie materiaal bij een toolbox over dit onderwerp.

Veilig hijsen met een vacuümheffer

Hieronder staat aangegeven op welke wijze je veilig met een vacuümheffer hijst:

1. Inspecteer de vacuümheffer:

 • Gebruikshandleiding aanwezig?
 • Is de vacuümzuiger voorzien van een sticker met de uiterste herkeurdatum en een CE markering?
 • Staat aangegeven wat de maximale last is die gehesen mag worden?
 • Is bekend of de vacuümheffer geschikt is voor de hoek waaronder de last gehesen gaat worden.
 • Is bekend wat het horizontale en verticale hefvermogen is?
 • Zijn alle slangen, kabels, stekkers en rubbers van de zuigplaat in goede staat?
 • Zijn er geen zichtbare gebreken?
 • Is een akoestisch en optisch alarmsignaal aanwezig bij vacuümverlies dat ook werkt bij stroomuitval?
 • Is manometer aanwezig met rood vlak tot 60% vacuüm?

2. Controleer de hijslast:

 • Is het gewicht van de last minder dan de max. last die de vacuümzuiger kan hebben?
 • Is de (glas)plaat schoon, vetvrij en droog?
 • Past de vorm van de (glas)plaat bij de vorm van de vacuümzuiger?
 • Is de last geschikt om met een vacuümzuiger te hijsen?
 • Let op dat koude, warmte van invloed kunnen zijn op de hijslast. (buigen, breken)

3. Plaatsen van de vacuümheffer:

 • Ben je voldoende geïnstrueerd over de werking van de vacuümheffer?
 • Plaats de vacuümheffer boven het zwaartepunt van de te hijsen last.
 • Bouw voldoende vacuüm op.
 • Breng de uitvalbeveiliging aan.
 • Indien dit niet kan dan dient de vacuümheffer voorzien te zijn van twee onafhankelijke vacuümcircuits.
 • Breng de last onder spanning en controleer de vacuümmeter.

4. Hijsen met de vacuümheffer:

 • Begeleiden vacuümheffer met daarvoor bestemde handgrepen.
 • Zorg voor een vrije route. Stoten zal snel aanleiding geven tot (glas)breuk!
 • Het hijsgebied altijd afzetten en vrijhouden van personen.
 • Werk met stuurlijnen
 • Bij veel wind, regen of vorst handleiding raadplegen en zonodig de werkzaamheden staken.
 • Indien het vacuümalarm afgaat, direct last terug naar maaiveld.
 • Sta altijd binnen gezicht- en hoorafstand van de vacuümheffer.

5. Afkoppelen van de vacuümheffer:

 • Afkoppelen zodra de last geborgd is tegen (om)vallen.
 • Parkeer de vacuümheffer na gebruik stabiel en op een schone ondergrond.


Zie ook Abomafoon 3.40 en 3.42

Veiligheidsregels
 • Alleen in gebruik nemen als je voldoende bent geïnstrueerd in het gebruik van de vacuümheffer.
 • Zorg voor goede afstemming tussen kraanmachinist en de hijsbegeleider/aanpikker.
 • Controleer of de vacuümheffer in goede staat is en voorzien is van een sticker met uiterste herkeurdatum.
 • Controleer of de max. hijslast van de vacuümheffer in overeenstemming is met de te verplaatsen last.
 • Zorg voor een vrij hijsgebied zonder aanstootgevaar.
 • Zet het hijsgebied af, geen personen onder de last.
 • Pas uitvalbeveiliging toe indien mogelijk.
 • Gebruik de juiste PBM.
 • Opslag vacuümheffer na gebruik op schone ondergrond.