01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Waarom moeten onveilige situaties & incidenten worden gemeld?
Introductie

Al bijna 165 jaar is Dura Vermeer een familiebedrijf. We zijn zuinig op onze familie en op al de mensen die betrokken zijn bij onze projecten. Medewerkers van partners, leveranciers en onderaannemers, mensen uit de omgeving van onze projecten, medewerkers van onze klanten en natuurlijk ook onze eindgebruikers en opdrachtgevers. Iedereen moet iedere dag veilig en gezond van en naar huis. Daar werken we met z’n allen aan.

Waarom willen we dat onveilige situaties, (bijna)ongevallen en andere bijzondere voorvallen worden gemeld?

 • Om te voorkomen dat een vergelijkbare gevaarlijke situatie nogmaals plaatsvindt;
 • Om passende maatregelen te nemen om gevaren weg te nemen;
 • We willen een proactieve veiligheidscultuur waarbij het voorkomen van onveilige situaties, (bijna)ongevallen en andere bijzondere voorvallen centraal staat. Meldingen vormen hier een essentieel onderdeel van;
 • Om trends uit meldingen te halen. Om dit te kunnen doen is informatie nodig. Het is daarom nodig dat onveilige situaties, (bijna)ongevallen en andere bijzondere voorvallen worden gemeld;
 • Om directie en bedrijfsleiding op de hoogte te stellen;
 • Incidentregistratie is een verplichting vanuit wet- en regelgeving.
Risico's > Wat als er geen meldingen gedaan worden?
 • Zonder meldingen geen (structurele) verbeteringen;
 • Ieder jaar gebeuren er weer een aantal ongevallen. Dit aantal willen we terugbrengen. We zijn ons bewust dat dit geen makkelijke opgave is, maar we gaan er wel voor;
 • Bepaalde onveilige situaties, (bijna)ongevallen en andere bijzondere voorvallen zijn niet bekend bij het management, worden daarom niet als knelpunt herkend en dus ook niet aangepakt;
 • Het management wordt niet door eigen medewerkers geïnformeerd, maar wordt op de hoogte gesteld door de klant, opdrachtgever of onderaannemer. 
Maatregelen > Wat moet je doen?

Meld altijd alle onveilige situaties, (bijna)ongevallen en andere bijzondere voorvallen. Liever tien meldingen te veel dan één melding te weinig. Bij ernstige situaties altijd telefonisch alarmeren via de alarmkaart en het escalatieschema. 

Als je op een project werkt dan meld je de situatie op het project (uitvoerder of projectleider) en meld je dit bij je eigen leidinggevende (vakgroepmanager of businessunitmanager). Zodoende weet iedereen wat er gebeurd is.

Als je werkt voor een andere aannemer (bijv. AssetRail) dien je zowel het project als je eigen leidinggevende te informeren. Registreer de onveilige situatie, (bijna)ongeval en/of bijzonder voorval via de SAVE-App.

Extra informatie

Onveilige situaties, (bijna)ongevallen en andere bijzondere voorvallen worden vaak veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden. Vaak spelen menselijke factoren een rol:

 • Ongeduldigheid: "Effe gauw iets willen doen";
 • Onnadenkendheid "Eerst denken, dan doen";
 • Onkwetsbaarheid "Dat overkomt mij toch niet";
 • Onvoorbereid "Werkinstructie, heb ik niet nodig?"

Daarnaast kunnen ook organisatorische, technische of omgevingsfactoren een bepalende rol hebben.

Je kunt ongevallen voorkomen door bepalende oorzaken weg te nemen.

IJsbergtheorie

Ongevallen vinden plaats met een bepaalde verhouding. De ijsbergtheorie brengt dit als volgt in beeld:

1 Ongeval met dodelijke afloop of zeer ernstig letsel.
30 Ongevallen met ernstig letsel, met verzuim.
300 Ongevallen met letsel, met verzuim.
3000 (Bijna) ongevallen met gering letsel.
30000 Gevaarlijke situaties.

Gevaarlijke situaties en bijna-ongevallen treden relatief vaak op. In sommige gevallen leiden ze tot een ernstig ongeval. Deze vormen ‘het topje van de ijsberg’. Wanneer we ons gezamenlijk focussen op de ‘onder water’ liggende bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties, smelten we de basis van de ijsberg. Dit leidt tot een vermindering van het aantal ernstige ongevallen.

Zien, Handelen, Leren

Wij streven naar proactief gedrag op onze bouwplaatsen. Zien Handelen Leren past bij de manier waarop Dura Vermeer om wil gaan met incidenten. Een open meldcultuur:

 • Waarin oog hebben voor veilig werken vanzelfsprekend is;
 • Waar we direct maatregelen nemen, wanneer dat nodig is;
 • Waarbij we elkaar, lerend van ervaringen, aanspreken en samen zoeken naar preventieve maatregelen.

Zien:

 • Ik zie mogelijke gevaren en ben alert;
 • Ik zie oplossingen en geen problemen;
 • Gezamenlijk oog hebben voor veiligheid helpt om scherp te zijn op veiligheid. Een cultuur waarbinnen we spreken over veiligheid helpt de bewustwording waardoor we meer gaan zien.

​​​​​​​Handelen:

 • Ik spreek een ander aan en accepteer aangesproken te worden!;
 • Ik meld verbeteringen;
 • Ik neem zo nodig actie;
 • Ik werk veilig, of ik werk niet.

Leren:

 • Ik deel mijn ervaringen, leer van anderen en laat anderen van mij leren;
 • Ik praat over veiligheid tijdens overleggen;
 • Het is de kunst om ervaringen te borgen, te delen en mee te nemen naar volgende situaties. Hierdoor worden we als organisatie beter. Het is belangrijk dat ervaringen bv. op afdelingsoverleg of via alerts en zelfs binnen de branche worden uitgewisseld.
Tips > Voor meer informatie

Welke gevaarlijke situaties / bijna-ongevallen moeten worden gemeld?

Bij twijfel geldt overleg me je leidinggevende en onthoud: beter één melding te veel dan tien meldingen te weinig!