T. Baggerman / T. Baggerman
17 Biologische Agentia
 >  Amfibieën en vissen
Discussie > Bespreek het met je collega's!

1. Wat dient er allemaal te gebeuren voordat een sloot of een watergang gedempt of geschoond kan worden?

Route die de das aflegt en daarbij de weg oversteekt (wissel)
Rugstreeppad
Grote modderkruiper
Introductie

In een watergang of in directe omgeving daarvan kan beschermde aquatische fauna aanwezig zijn.

Voorbeeld 1:

Rugstreeppad in watergangen maar ook in een plas van een rijspoor en/of kuil kunnen rugstreeppadden zich voortplanten. Rugstreeppadden zijn opportunistische pioniers die in staat zijn zich snel te verplaatsen en geschikte leefgebieden te bezetten.

Voorbeeld 2:

Grote modderkruiper is een beschermde vis die talrijk in de watergangen bij de Beatrixsluis te Nieuwegein voorkwam. Er zijn door Dura Vermeer honderden exemplaren afgevangen en overgezet naar een watergang in de directe omgeving.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Stilleggen van werkzaamheden;
  • Claims en/of boetes door contractpartners;
  • Imagoschade.
Maatregelen > Wat moet je doen?
  • Schakel op tijd een ecoloog van Dura Vermeer in om te voorkomen dat werkzaamheden worden stilgelegd. Een ecoloog kan besluiten een deel van de watergang te dempen zodat vissen en amfibieën veilig kunnen worden overgezet;
  • Vroegtijdig de uitvoeringsplanning afstemmen op de vastgestelde natuurkalender zodat op tijd preventieve maatregelen worden uitgevoerd;
  • Tevens worden dan ook mitigerende maatregelen in de uitvoeringsplanning opgenomen;
  • Afvangen en verplaatsen van vissen en amfibieën voor werk aan watergang;
  • Vissen en amfibieën één richting opdrijven - van het werkgebied af - zodat ze kunnen vluchten.