T. Baggerman / T. Baggerman
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Chroom-6
Introductie

Chroom-6 is een zwaar metaal dat voorkomt in gesteente, planten, dieren en de bodem. Chroom-6 bindt zich altijd met een andere stof, zoals zuurstof en daarom wordt er altijd gesproken over "Chroom-6-verbinding". Chroom is reuk en smaakloos en elke chroomverbinding heeft een eigen kleur, aparte samenstelling en unieke eigenschappen. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Chroom 6 is corrosief (agresief bijtende stof) voor de ogen, de huid, de ademhalingswegen en bij inname via de mond. Bij herhaaldelijke blootstelling kan Chroom-6 huid en ademhalingsproblemen geven. Chroom-6 is kankerverwekkend en kan long-, neusbijholte en maagkanker veroorzaken.

Chroom-6-verbindingen kunnen op drie manieren in het lichaam terecht komen: 

 • Inslikken (maag):
 • Inademen (longen);
 • Via de huid.

 

Acute gezondheidseffecten:

 • Door inademing van stof en/of kleine waterdeeltjes van hoge concentratie Chroom-6 kan acute schede ontstaan aan luchtwegen en longen. 
 • Oogcontact met Chroom-6 kan ernstige lokale schade veroorzaken, zoals oogontsteking en vertroebeling/beschadiging van het hoornvlies. 
 • Huidcontact met Chroom-6 kan leiden tot ontstekingen en zweren.

Chronische gezondheidseffecten: 
 • Personen die via de huid aan Chroom-6 zijn blootgesteld, kunnen chronisch contacteczeem en huid zweren ontwikkelen. 
 • Er zijn personen die na blootstelling door inademing een allergie ontwikkelen die zich uit in de vorm van ademhalingsproblemen (astma) en huiduitslag en dit is een blijvende aandoening.
Maatregelen > Wat moet je doen?

                                       Fase werkvoorbereiding:

Bij verdenking of twijfel in de voorbereiding dient er een risicoanalyse uitgevoerd te worden. Daarna dient er een verkennend onderzoek op aanwezigheid van Chroom-6 in de werkomgeving plaats te vinden en dient Chroom-6 in het V&G-plan uitvoeringsfase meegenomen te worden.

                                       Fase uitvoering:

Als er tijdens de uitvoering de verdenking of twijfel ontstaat dat men in aanraking met Chroom-6 kan komen dan dienen de werkzaamheden gestopt te worden.

De volgende activiteiten zijn na onderzoek als veilig geclassificeerd:

 • Losdraaien van bouten;
 • Boren in objecten;
 • Knippen van objecten.

Middels metingen is aangetoond dat de volgende activiteiten geen verhoogd risico hebben als dit geen dagelijkse bezigheid is (minder dan 25% van de grenswaarde) en wordt toegepast met de maatregelen uit de RI&E:

 • Doorslijpen;
 • Snijbranden;
 • Lassen aan objecten;
 • Branden/heet stoken.

De volgende werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan objecten die Chroom-6 bevatten:

 • Schuren (m.b.v. schuurmachines);
 • Afbramen met haakse slijttol.
Tips > Voor meer informatie

Bij twijfels bespreek je deze met je leidinggevende, interne deskundige en/of raadpleeg je informatie sites zoals:

 • Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) - Chroom-6.
 • Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)- beheersingsregime.
 • SGS search - onderzoeksmethode Chroom-6.