R. Langer / R. Langer
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Werken met Methyleenchloride (Dichloormethaan
Introductie

Bij de bepaling van de samenstelling van asfaltmengsels wordt door middel van een extractie apparaat(wasmachine) gebruik gemaakt van een oplosmiddel. Dit oplosmiddel is methyleenchloride, ook bekend als dichloormethaan. Methyleenchloride is een kankerverwekkend verdachte stof (CMR). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt dat het risico op blootstelling hieraan, vanwege de CMR-eigenschap, beperkt moet worden tot een absoluut
minimum.

Een vervanging door een minder schadelijke stof behoort momenteel niet tot de mogelijkheden.

Om veilig te kunnen werken met methyleenchloride worden  er specifieke afspraken gemaakt om het risico op blootstelling te verminderen. Deze specifieke afspraken kunnen per werkplek (locatie) variëren. De gemaakte afspraken moeten om deze reden ook per werkplek (locatie) moeten worden vastgelegd.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Door te werken met een gesloten systeem wordt de kans op blootstelling al sterk geminimaliseerd. Echter is het mogelijk dat als er buiten een gesloten systeem moet worden gewerkt met methyleenchloride. Dit kan zorgen voor een toename van de blootstelling. Vanwege de vluchtigheid (snelle verdamping) van methyleenchloride is opname door de huid (handen en onderarmen) en via de ademhaling het grootst. Door geen gebruik te maken van de juiste PBM’s is er een kans op:

 • Irritatie van de huid;
 • Irritatie van de luchtwegen (zoete, etherachtige geur).

Bij een hoge concentraties en/of langdurige inademing van dampen is deze manier van blootstelling het gevaarlijkst. Dit kan leiden tot duizeligheid, misselijkheid en in het ergste geval bewustzijnsstoornissen. Dit zijn korte termijn effecten!

Voorbeeld:

Heb je open wondjes op je armen of handen en je gebruikt de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen niet dan neem je een risico op een zichtbaar blijvend lange termijn effect.

Gevolgen:

De foto’s laten zien wat er kan gebeuren als methyleenchloride in het huid-(weefsel)terecht komt. Uiteindelijk bleef het bij een litteken door snel handelen. Bij iedere ander keuze was het afgelopen met een
amputatie vanwege het afsterven van weefsel.

Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Gebruik methyleenchloride zo veel mogelijk in een gesloten systeem;
 • Werk alleen met methyleenchloride in een zuurkast en met de juiste PBM’s;
 • Gebruik voor het schoonmaken van vervuild glaswerk door bitumen en/of asfalt geen methyleenchloride. In de gevallen dat het wel noodzakelijk is om glaswerk te reinigen zijn er goede alternatieven zoals RM-750 beschikbaar;
 • Verplaats een oplossing met methyleenchloride in een gesloten verpakking en draag geschikte PBM’s zoals deze zijn vermeld in de werkplekinstructiekaart (WIK):
  • Veiligheidsbril;
  • Chemisch resistente handschoenen.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 • Zijn er voor je eigen werkplek aanvullende, specifieke, afspraken noodzakelijk? Zo ja, laat deze ook vast leggen.