T. Baggerman / T. Baggerman
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Gevaarlijke gassen op een rwzi
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ik durf gerust aan het werk te gaan zonder werkvergunning.

Als mijn collega weg moet, die bij de uitgang van de besloten ruimte staat, ga ik alleen verder.

Introductie

Werken in of nabij besloten ruimten op een RWZI kan gevaar opleveren. Op een RWZI bestaat de kans dat je in contact komt met een aantal gevaarlijke stoffen.

Dit kunnen zijn gassen, dampen of deeltjes van:

  • Fosfaten, PCB’s, metalen, zwavel, ammoniak, hexachloor benzeen en ethaan, medicijnen, nitriet, bacteriën en virussen.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Blootstelling  aan gassen, dampen en andere stoffen kan direct (acuut) of op langere termijn klachten of effecten voor de gezondheid geven. 

  • Een bepaalde concentratie biogas kan leiden tot brand of explosie.
  • Zwavelwaterstof (H2S) kan leiden tot verstikking, bedwelming of vergiftiging, afhankelijk aan de blootstellingsduur. Een bijkomend gevaar is dat je H2S boven een bepaalde (100 ppm) niet meer ruikt omdat het zenuwstelsel kan worden uitgeschakeld. Een te hoge concentratie kan zelfs leiden tot de dood. Zwavelwaterstof (H2S) is een gas dat laag bij de grond blijft hangen en ingebed kan zitten in een sliblaag. Wanneer je door een sliblaag loopt, kan er veel gas vrijkomen.
  • In gashouders, gistingstanks, gasmotoren bestaat er een gevaar voor brand en/of explosie ten gevolge van de aanwezigheid van Methaan (CH4). Methaan is een uiterst brandbaar gas. Het gas is lichter dan lucht. Zit er minder dan 5% Methaan in de lucht, dan is dit mengsel niet explosief en niet brandbaar tussen de 5 en 15% Methaan in de lucht, dan is dit mengsel explosie (explosie-gebied). Boven de 15% Methaan in de lucht, is het mengsel niet explosief, maar wel brandbaar bij uitstroming in de lucht.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Gebruik geen elektrische gereedschappen, mobiele telefoon, of gereedschappen die vonken kunnen veroorzaken zoals metalen steek- /ringsleutels in gebieden met gevaarlijke stoffen.

Belangrijk: Wanneer een persoon op de grond lusteloos op de grond ligt in een besloten ruimte, benader deze dan niet! Wellicht is op het niveau waarop deze persoon zich bevindt een te kort aanzuurstof of is er te veel zwavelstof aanwezig.

Als je naar deze persoon toe gaat loop je zelf ook kans om buiten bewustzijn te raken!

Waarschuw direct een deskundige / toezichthouder van de RWZI en BEL 112.