J. de Koning / J. de Koning
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Gevarensymbolen wagons
Introductie

Onderstaande toolbox is samengesteld n.a.v. vragen vanuit de uitvoering omdat er onduidelijkheden waren hoe men om moest gaan met werken op emplacementen nabij wagons die gevaren symbolen bevatten.

Gevarensymbolen op een tankwagon

Indeling van de gevarenklassen in groepen stoffen die tijdens het vervoer een gelijksoortig hoofdgevaar bezitten:

1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen

 1. Gevaar voor massa-explosie
 2. Gevaar voor scherfwerking, geen gevaar voor massa-explosie
 3. Gevaar voor brand, maar weinig gevaar voor scherfwerking en drukwerking
 4. Gering gevaar voor ontploffing
 5. Zeer ongevoelige stoffen en voorwerpen, wel gevaar voor massa-explosie
 6. Uiterst ongevoelige stoffen en voorwerpen, zeer gering ontploffingsgevaar.

Ontplofbare stoffen

2. Gassen

 1. Brandbare gassen
 2. Verstikkende gassen
 3. Giftige gassen
 4. Oxiderende gassen
 5. Corrosieve gassen

Brandbare gassen

Verstikkende gassen

Giftige gassen

3. Brandbare vloeistoffen

 1. Brandbare vloeistoffen met een kookpunt tot 35 °C.
 2. Brandbare vloeistoffen met een vlampunt lager dan 23 °C en een kookpunt boven 35 °C.
 3. Vloeistoffen met een vlampunt tussen 23 °C en 60 °C en een kookpunt boven 35 °C alsmede gasoliedieselolie en lichte stookolie vanwege hun overeenkomstige eigenschappen.

Brandbare vloeistoffen

4. Brandbare vaste stoffen

 1. Brandbare vaste stoffen
 2. Voor zelfontbranding vatbare stoffen
 3. Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen

Brandbare vaste stoffen

Voor zelfontbranding vatbare stoffen

Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen

5. Oxiderende stoffen

 1. Oxiderende stoffen

Organische peroxiden

Oxiderende stoffen

Organische peroxiden

6. Giftige en infectueuze stoffen

 1. Giftige stoffen
 2. Infectueuze stoffen

Giftige stoffen


Infectueuze stoffen

7. Radioactieve stoffen

 1. Alfastraling
 2. Betastraling
 3. Gammastraling
 4. Neutronenstraling

Radioactieve stoffen

8. Bijtende stoffen

 1. Corrosieve stoffen
 2. Zuren
 3. Basen

Bijtende stoffen

9. Diverse gevaarlijke stoffen

 1. Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Diverse gevaarlijke stoffen