T. Baggerman / T. Baggerman
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Introductie gevaarlijke stoffen en gevaren symbolen
Introductie

Op bouwplaatsen en tijdens wegwerkzaamheden wordt veelvuldig met gevaarlijke stoffen gewerkt.Elk jaar overlijden naar schatting ongeveer 3.000 Nederlanders door ziektes die ze opliepen door onveilige omgang met gevaarlijke stoffen op het werk. Vaak gaat het om stoffen die je niet eens kunt zien of ruiken. Of waarvan je niet zou verwachten dat ze zo schadelijk kunnen zijn. Daarom is het voor Dura Vermeer belangrijk de risico’s van de stoffen waar we mee werken te inventariseren, goed in te schatten en de juiste beschermende maatregelen te nemen. Hier besteden we veel aandacht aan!

Klik hier voor het bekijken van de vlog over gevaarlijke stoffen.

Wat maakt een stof gevaarlijk?

  • Eigenschappen van de stof;
  • Omstandigheden waaronder de stof aanwezig is;
  • Effecten die de stof heeft op de gezondheid.

Opname van gevaarlijke stoffen:

  • via de huid (aanraken, spatten);
  • via de mond (eten, roken);
  • door inademen (damp, gas, kleine stofdeeltjes).

Gevaarlijke stoffen kunnen een direct effect hebben en een effect op lange termijn.

Voorbeeld direct effect:

 • oplosmiddel inademen: hoofdpijn en duizelig;
 • ontstopper op de huid: irriterend en mogelijke brandwonden.

Voorbeeld lange termijn effect:

 • jarenlang oplosmiddel inademen: schade aan zenuwstelsel (OPS);
 • asbestvezels inademen: 10-20 jaar later asbestose, kanker.
Hoe herken je een gevaarlijke stof?

Gevaarlijke stoffen herken je aan het etiket:

  • Gevaarsymbolen à wordt hieronder verder toegelicht;
  • Hazard (H) -zinnen over het gevaar;
  • Precautionary (P) -zinnen over de maatregelen.
Overzicht gevarensymbolen


Bijtend
Een stof met dit pictogram is bijtend en kan ernstige brandwonden
en oogletsel veroorzaken. De stof is ook bijtend voor metalen.

Ontvlambaar
Dit pictogram waarschuwt voor brandbare gassen,
aerosolen, vloeistoffen en vaste stoffen.

​​​​​​​Giftig
Chemische stoffen met dit etiket zijn acuut giftig bij contact met de huid.
Inademen of inslikken kan dodelijk zijn.

Explosief
Dit pictogram waarschuwt voor explosieve, zelfontledende stoffen en
organische peroxiden die bij verhitting kunnen ontploffen.

Gassen onder druk
Een product met dit etiket bevat gassen onder druk:

 • Gas onder druk dat kan ontploffen bij verhitting
 • Gekoeld gas dat brandwonden of letsel kan veroorzaken door extreme kou 
 • Opgeloste gassen